Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Instytucji, tj. https://mbp.choszczno.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2023 r.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 2. niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 4. dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 5. część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

 

Narzędzia ułatwień:

 1. strony z kontrastem
 2. strony w skali szarości
 3. kontrast negatywny
 4. możliwość powiększenia liter
 5. podświetlane linki
 6. jasne tło
 7. czytelna czcionka
   

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aktualnie wprowadzamy zmiany służące rozwiązywaniu problemów. Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 1. budynek, w którym mieści się siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej
  w Choszcznie, usytuowany jest przy ulicy Wolności 13 w Choszcznie;
 2. do budynku biblioteki prowadzi główne wejście znajdujące się od strony placu. Nie ma tam schodów, więc jest możliwość wjechania do środka budynku osób na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mogą poruszać się po parterze biblioteki oraz po Oddziale dla Dzieci, mogą być tam obsłużone przez jej pracowników. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Drugie wejście do biblioteki przeznaczone dla jej pracowników usytuowane jest z boku budynku. Prowadzą do niego schodki i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 3. budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy. Posiada jednak schodołaz, jedną toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych, do której można wjechać wózkiem inwalidzkim przez Oddział dla Dzieci;
 4. biblioteka nie posiada miejsc parkingowych, w pobliżu brak jest oznaczonego miejsca przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych;
 5. osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy biblioteki. Z holu widoczne są duże, wizualne nazwy działów biblioteki, które informują
  o rozkładzie tych pomieszczeń;
 6. do biblioteki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 7. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

Katarzyna Jezierska

 mailto: mbp_choszczno@op.pl

lub skontaktować się z sekretariatem Biblioteki: 95 765 22 39 tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:  30.03.2023 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Deklaracja dostępności (PDF, 445.27Kb) 2023-04-04 13:36:25 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Jezierska

Data wytworzenia:
04 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Izabela Szczyż

Data publikacji:
04 kwi 2023, godz. 13:36

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Szczyż

Data aktualizacji:
25 kwi 2023, godz. 13:46