Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin organizacyjny

                                                                              Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/2022
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie
z dnia 23.06.2022 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej
w Choszcznie

Rozdział I
Postanowienia wstępne


§ 1.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194),
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),
 3. Uchwały Nr XXI/297/2008 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej  w Choszcznie z późn. zmianami,
 4. Niniejszego regulaminu.

 

 

§ 2.

1. Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej                             w Choszcznie, zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację wewnętrzną         oraz tryb pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

2. Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:

 1. „Biblioteka” - należy przez to rozumieć Miejską  Bibliotekę Publiczną
  im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie
 2. „Dyrektor” - należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
  im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie
 3. „Zakres czynności” - należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia wyznaczone dla określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

 

Rozdział II
Zasady kierowania Biblioteką

§ 3.

 1. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece wszystkie czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy.
 3. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki przy pomocy Głównego Księgowego.
   

                                                             § 4.

 1. Do kompetencji dyrektora należy:
  1. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań statutowych.
  2. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami, oddziałami, filiami i samodzielnymi stanowiskami pracy.
  3. Zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej Biblioteki,
  4. Gospodarowanie mieniem,
  5. Przedkładanie Organizatorowi planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
  6. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy.
  7. Tworzenie warunków do doskonalenia i dokształcania zawodowego bibliotekarzy.    
  8. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.  
  9. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na działalność biblioteczną, w tym sporządzanie wniosków aplikacyjnych i monitorowanie realizacji tych zadań.

§ 5.

 1. Do kompetencji Głównego Księgowego należy:
  1. Kierowanie Działem Finansowo-Gospodarczym.
  2. Prowadzenie gospodarki finansowej Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  4. Współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego.
  5. Planowanie i analiza realizacji planu finansowego.
  6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  7. Nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem funduszu socjalnego,
  8. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy Biblioteki.
  9. Zastępstwo w czasie nieobecności dyrektora.
  10. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na działalność biblioteczną, w tym sporządzanie wniosków aplikacyjnych i monitorowanie realizacji tych zadań.

 

Rozdział III

          Misja i cele działania

§ 6.

Misją Biblioteki jest stworzenie placówki przyjaznej użytkownikowi za pomocą wykwalifikowanej kadry, dobrych warunków lokalowych i księgozbioru, który zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających czytelników.

§ 7.

Głównym celem jest wykreowanie wizerunku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie jako najbardziej profesjonalnej placówki w regionie, oferującej dostęp do najnowszych źródeł informacji i prowadzącej wszechstronną działalność.

 § 8.

 Cele szczegółowe działania Biblioteki:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,  ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3. Komputeryzacja i unowocześnianie procesów bibliotecznych w celu świadczenia e-usług.

4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

5. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

6. Popularyzowanie czytelnictwa, książki i wiedzy o regionie.

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspakajania zainteresowań środowiska.

8. Udzielanie bibliotekom gminnym powiatu choszczeńskiego merytorycznej pomocy.

9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, towarzystwami,  w rozpowszechnianiu wiedzy i kultury, w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb społeczeństwa   w tej sferze.

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 9

1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Choszcznie pod pozycję nr 2/1993.
3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
4. Siedziba Biblioteki znajduje się w Choszcznie, przy ulicy Wolności 13.
5. Kierownictwo Biblioteki sprawuje Dyrektor.

 


§ 10

 

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi porządkowej.

2. Proces zatrudniania prowadzony jest w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy.
3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

 

 

§ 11

 

1. W strukturze Biblioteki tworzy się następujące działy:

I.  Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - symbol „GO”

II.  Działy Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych - symbol „U”

- Wypożyczalnia dla Dorosłych - symbol „W”
-  Czytelnia dla Dorosłych i Informatorium - symbol „Cz”

III. Oddział dla Dzieci: Wypożyczalnia i Czytelnia - symbol „Dz”

 

IV.  Filie Biblioteczne:
                     -  Filia Publiczna w Kołkach - symbol „F”


V. Dział Finansowo-Gospodarczy - symbol „FG” :

- Księgowość

                     - Kadry

                     - Sekretariat

                     - Pracownicy gospodarczy

 

VI. Samodzielne stanowiska pracy:

                     - Instruktor ds. powiatu – symbol „I”

                     - Inspektor Ochrony Danych – symbol „IOD”,

                     - Informatyk

 

Rozdział V

Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 12

I. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Do zakresu działania działu należy w szczególności:

 1. Gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, w tym multimedialnych, na podstawie analizy ofert: księgarni, oficyn wydawniczych, hurtowni książek oraz dezyderatów działów i e-dezyderatki czytelników.
 2. Uzupełnianie zbiorów drogą zakupu antykwarycznego i od osób prywatnych,            w szczególności w zakresie zbiorów regionalnych.
 3. Przyjmowanie darów.
 4. Ewidencja sumaryczna i jednostkowa wpływów oraz coroczny wydruk ksiąg inwentarzowych.
 5. Uzgadnianie z działem finansowo-księgowym zapisów w księgach inwentarzowych   ze stanem na koncie ewidencji.
 6. Opracowanie materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętymi zasadami w katalogu elektronicznym z wykorzystaniem modułu Opracowania systemu SOWA.
 7. Kontrola bazy i nadzór merytoryczny w celu zachowania kompletności i spójności danych w katalogu elektronicznym.
 8. Prowadzenie zbiorczej dokumentacji ubytków. Wykreślanie na bieżąco ubytków  z ksiąg inwentarzowych poszczególnych rodzajów zbiorów.
 9. Udział w przeprowadzaniu kontroli księgozbioru (skontrum) oraz inwentaryzacji mienia Biblioteki. Rozliczanie skontrum biblioteki i filii.

§ 13

II.  Działy Udostępniania dla Dorosłych:

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Do zakresu działania Wypożyczalni należy w szczególności:

 1. Współudział w kształtowaniu zakresu tematycznego zbiorów:
  1. składanie zamówień do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
  2. prowadzenie list dezyderatów.
 2. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz.
 3. Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej i rocznej.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości.
 5. Prowadzenie selekcji zbiorów.
 6. Obsługa ksero
 7. Przygotowanie upomnień do wysyłki.
 8. Przyjmowanie wpłat pieniężnych za niezwrócone materiały biblioteczne, opłat za ich nieterminowy zwrot oraz ewentualnych darowizn itp.
 9. Dostarczanie książek do domu czytelnikom niepełnosprawnym.
 10. Udział w przeprowadzaniu kontroli księgozbioru (skontrum) oraz inwentaryzacji mienia biblioteki i filii.
 11. Ochrona zbiorów przed kradzieżą oraz dbałość o estetykę pomieszczeń, porządek i właściwy układ księgozbiorów.

§ 14

Czytelnia dla Dorosłych i Informatorium

Do zakresu pracy tego działu należy:

 1. Udostępnianie zbiorów w wersji papierowej i kodów dostępu do zbiorów elektronicznych IBUK Libra, LEGIMI

- na zewnątrz                                                                                                                         -na miejscu                                                                                                                     - obsługa wypożyczeń międzybibliotecznych, której zadaniem jest realizacja zamówień na materiały biblioteczne własne i innych bibliotek na terenie całego kraju.

 1. Prowadzenie ewidencji:                                                                                                
  - czytelników                                                                                                                  - wypożyczeń                                                                                                    - materiałów bibliotecznych.

3. Kształtowanie zakresu tematycznego zbiorów:
- składanie zamówień do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,                               - opracowanie czasopism zgodnie z przyjętymi zasadami,
- stała analiza zamówień czytelników,                                                                                 
- kontrola, selekcja i przekazywanie zbiorów do oprawy.

4. Przyjmowanie wpłat pieniężnych za niezwrócone materiały biblioteczne, opłat za ich nieterminowy zwrot oraz ewentualnych darowizn itp.

5. Obsługa wydruków komputerowych.
6. Udział w skontrum biblioteki i filii.
7. Ochrona zbiorów przed kradzieżą oraz dbałość o estetykę pomieszczeń, porządek                  i właściwy układ księgozbiorów.

KSIĄŻKA MÓWIONA I OBSŁUGA OSÓB NIEWIDOMYCH LUB SŁABOWIDZĄCYCH:  |
-  obsługa urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej - Czytak Plus,
-  udostępnianie zbiorów nagrań „książki mówionej” oraz wypożyczenia na zewnątrz urządzenia CzytakPlus,                                                                                                                -  prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń „książki mówionej”,                              
-  przechowywanie, zabezpieczanie zbioru „książki mówionej”,                                                   -  okresowe spotkania tematyczne z czytelnikami niepełnosprawnymi,                                     
-  współpraca z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne.

INFORMATORIUM:

Do podstawowych zadań Informatorium należy obsługa informacyjna indywidualnych                      i instytucjonalnych użytkowników Biblioteki polegająca na udzielaniu bieżących informacji ogólnych, bibliograficznych, rzeczowych i faktograficznych w oparciu o księgozbiór podręczny, kartoteki biblioteczne oraz zautomatyzowane bazy danych.

 1. Do zadań Informatorium należy:
  1. Gromadzenie podstawowych źródeł informacji,
  2.  Tworzenie i udostępnianie własnych baz danych (bibliograficznych, faktograficznych),
  3. Organizowanie i prowadzenie tematycznych lekcji bibliotecznych dla różnych grup i środowisk czytelniczych,
  4. Oprowadzanie po Bibliotece grup zorganizowanych,
  5. Koordynowanie działalności informacyjnej w Bibliotece,
  6. Opracowywanie zestawień bibliograficznych,
  7. Realizowanie kwerend oraz dezyderatów użytkowników informacji,
  8. Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  9. Organizowanie imprez czytelniczych. Prowadzenie akcji popularyzacji książki i czytelnictwa.

ZBIORY REGIONALNE I DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO:

  1. Wyszukiwanie, zamawianie, gromadzenie wydawnictw książkowych, prasy oraz map związanych z Choszcznem i powiatem choszczeńskim,
  2. Gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego, gospodarczego  i kulturalnego naszego powiatu,
  3. Tworzenie regionalnej bazy danych,   
  4. Bibliografowanie czasopism regionalnych i ich zawartości oraz materiałów regionalnych z innych czasopism,   
  5. Prowadzenie lekcji bibliotecznych w zakresie edukacji regionalnej   oraz promocji czytelnictwa,    
  6. Udostępnianie zbiorów, kartotek, baz danych oraz udzielanie informacji.        
  7. Przygotowanie zbiorów regionalnych do digitalizacji. Skanowanie DŻS.

 

§ 15

III. Oddział dla Dzieci:

Udostępnianie zbiorów i praca z czytelnikiem

  1. Udostępnianie zbiorów - wypożyczania: wypożyczenia:                         - na zewnątrz,                                                                                         - na miejscu
  2. Lekcje biblioteczne - przekazywanie użytkownikom wiedzy  na  temat  funkcjonowania biblioteki, zasad korzystania z katalogów, sposobów wyszukiwania  książek o danej  tematyce itp. 
  3. Informowanie czytelników o zbiorach, o nowościach wydawniczych, pomoc  w  wyszukiwaniu  odpowiednich  pozycji,  które odpowiadają  tematyce  zainteresowań  czytelników.
  4. Prowadzenie dokumentacji pracy działu /dziennik biblioteczny, rejestr i kartoteka czytelników, zobowiązania czytelników, rejestracja odwiedzin, udzielonych informacji itd./, oraz sporządzanie obowiązujących statystyk
  5. Egzekwowanie należności od czytelników zalegających ze zwrotem książek  /upomnienia, zwroty za zagubione książki/.
  6. Selekcja księgozbioru: usuwanie książek zniszczonych, zaczytanych, zdezaktualizowanych.
  7. Udział w przeprowadzaniu kontroli księgozbioru (skontrum) oraz inwentaryzacji mienia biblioteki i filii.
  8. Ochrona zbiorów przed kradzieżą oraz dbałość o estetykę pomieszczeń, porządek i właściwy układ księgozbiorów.

Prowadzenie działalności informacyjnej i dokumentacja tej działalności.

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej, upowszechniania dorobku Biblioteki na łamach prasy fachowej, w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej biblioteki, w mediach społecznościowych.
 2.  Opracowanie strategii marketingowych, prowadzenie kampanii reklamujących Bibliotekę, jej zbiory i usługi.
 3.  Inicjowanie i prowadzenie działań kulturalno-oświatowych poprzez organizację imprez promujących bibliotekę, książkę i czytelnictwo.
 4. Współpraca z innymi organizatorami życia kulturalnego, oświatowego i społecznego.

 

IV. Dział Pedagogiczny

W związku z decyzją o likwidacji Filii Pedagogicznej i brakiem pomieszczenia dla zbiorów – księgozbiór rozproszony.

 V.  Filia Biblioteczna w Kołkach

Do zakresu działania filii należy:

 1. Zgłaszanie dezyderatów w sprawie uzupełniania zbiorów.
 2. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych księgozbioru.
 3. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków.
 4. Techniczne przysposabianie nowych wpływów.
 5. Selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.
 6. Udostępnianie zbiorów, w tym wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie prezencyjne.
 7. Prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń.
 8. Przyjmowanie wpłat pieniężnych za zagubione książki, kar za przetrzymywanie książek, ewentualnych darowizn itp.
 9. Udział w przeprowadzaniu kontroli księgozbioru (skontrum) oraz inwentaryzacji mienia biblioteki i filii.
 10. Ochrona zbiorów przed kradzieżą oraz dbałość o estetykę pomieszczeń, porządek i właściwy układ księgozbiorów.

§ 16

VI. Dział Finansowo-Gospodarczy

Do podstawowych zadań działu w zakresie finansowym należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji planu finansowego Biblioteki oraz nadzór nad finansami Biblioteki, a w szczególności:

  1. Opracowywanie projektu planu finansowego Biblioteki, przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia.
  2. Sporządzanie planu finansowego Biblioteki przy współudziale działów merytorycznych.
  3. Sporządzanie projektów zmieniających plan finansowy w ciągu roku budżetowego.
  4. Analiza realizacji planu finansowego poprzez kontrolę wydatkowania środków.
  5. Sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego i przedkładanie go w obowiązującym trybie Organizatorowi.
  6. Sporządzanie informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze i przedkładanie jej w obowiązującym trybie Organizatorowi.
  7. Analizowanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych Biblioteki.
  8. Analiza i opiniowanie operacji finansowych z punktu widzenia gospodarności.
  9. Nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Biblioteki.
  10. Analiza prawidłowości i rzetelności składanych informacji i deklaracji podatkowych, ustalanie podstawy opodatkowania.
  11. Prowadzenie analiz kosztowych.

Do podstawowych zadań działu w zakresie księgowym należy prowadzenie spraw związanych z realizacją wpływów z opłat i umów cywilnoprawnych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, a w szczególności:

  1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Biblioteki, z wyszczególnieniem zadań wynikających ze statutu Biblioteki.
  2. Ewidencja księgowa przychodów oraz ewidencja i rozliczanie z otrzymanych dotacji na zadania celowe.
  3. Sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników Biblioteki.
  4. Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników.
  5. Rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych potrąconych składek od osób fizycznych.
  6. Wystawianie zaświadczeń pracownikom o wysokości wynagrodzeń.
  7. Ewidencja księgowa kosztów.
  8. Prowadzenie ewidencji księgowej wartościowej majątku trwałego stanowiącego własność Biblioteki.
  9. Aktualizacja wyceny środków trwałych, naliczenie umorzeń środków trwałych.
  10. Obsługa finansowo-księgowa inwestycji i remontów Biblioteki.
  11. Rozliczanie lokat terminowych z tytułu należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  12. Obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  13. Sporządzanie bilansu Biblioteki, rachunku zysku i strat i informacji opisowej oraz wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów.
  14. Kontrola terminowości wpłat należności, windykacja należności.
  15. Wysyłanie wezwań do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do podstawowego działania w zakresie administracyjno-gospodarczym działu należy                 w szczególności:

 1. Obsługa gospodarcza działów organizacyjnych Biblioteki.
 2. Zabezpieczenie dokumentacyjne i realizacyjne remontów bieżących.
 3. Administrowanie środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi stanowiącymi majątek Biblioteki, prowadzenie ewidencji i kontroli.
 4. Prowadzenie spraw związanych z konserwacją, naprawą sprzętu, maszyn, urządzeń  i wyposażenia.
 5. Zapewnianie zaopatrzenia sprzętowego i materiałowego działom organizacyjnym Biblioteki.
 6. Tworzenie i przestrzeganie odpowiednich warunków bhp, p.poż, ochrony mienia, nadzór nad przestrzeganiem przepisów i wytycznych w tym zakresie.
 7. Prowadzenie archiwum zakładowego, ewidencji stempli oraz kluczy do pomieszczeń.
 8. Obsługa centrali telefonicznej Biblioteki.
 9. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników biblioteki i uprawnionych członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników biblioteki.
 10. Prowadzenie Sekretariatu:
  1. Przekazywanie korespondencji zadekretowanej przez dyrektora do działów oraz wysyłka korespondencji,
  2. Wykonywanie innych prac związanych z kierowaniem, obsługą prawidłowym funkcjonowaniem Sekretariatu

§ 17

Do działania w zakresie kadr należy w szczególności:

 1. Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, w tym przygotowywanie dokumentów związanych z przyjęciem do pracy, przebiegiem stosunku pracy, rozwiązaniem umowy o pracę, prowadzenie akt osobowych pracowników.
 2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 3. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.
 4. Gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie i aktualizowanie danych osobowych pracowników.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu prawa pracy.
 6. Nadzór nad realizacją przepisów prawa pracy.
 7. Nadzór nad terminowym wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych oraz korzystaniem z innych zwolnień od pracy przewidzianych prawem.
 8. Nadzór nad wykonywaniem przez pracowników wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.
 9. Współdziałanie z pracownikami w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń emerytalnych i rentowych.
 10. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia.
 11. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS w zakresie rejestrowania                i wyrejestrowywania pracowników.
 12. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.
 13. Prowadzenie rejestru i wydawanie delegacji służbowych.
 14. Prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi.

§ 18

VII. Samodzielne stanowiska pracy: Instruktor d.s. powiatu, Inspektor Ochrony Danych, Informatyk

Instruktor d.s. powiatu

Do zakresu zadań instruktora d.s. powiatu należy:

  1. Współpraca z informatykiem w zakresie nadzorowania komputeryzacji procesów bibliotecznych bibliotek gminnych powiatu choszczeńskiego.
  2. Organizacja szkoleń dla pracowników MBP w Choszcznie oraz pracowników bibliotek powiatu choszczeńskiego. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
  3. Praca w komisji ds. selekcji i kontroli zbiorów.
  4. Udział w pracach nad planami i sprawozdaniami dotyczącymi działalności Biblioteki
  5. Współpraca z Książnicą Pomorską w Szczecinie.
  6. Nadzór merytoryczny i opieka nad bibliotekami publicznymi powiatu choszczeńskiego,

Informatyk

Do zakresu działania informatyka należy w szczególności:

 1. Pomoc przy wdrażaniu nowoczesnych technik informatycznych na potrzeby sprawnego funkcjonowania procesów bibliotecznych.
 2. Administrowanie lokalną siecią komputerową Biblioteki oraz dbanie o sprawne funkcjonowanie serwerów bibliotecznych oraz stacji roboczych.
 3. Archiwizacja danych zlokalizowanych na serwerach Biblioteki.
 4. Zarządzanie komputerowym systemem bibliotecznym oraz sprawowanie nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.
 5. Pomoc przy administrowaniu stroną internetową Biblioteki i prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej
 6. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 7. Prowadzenie napraw i aktualizacji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego  w celu utrzymania w sprawności i kompatybilności całości systemu komputerowego w Bibliotece.
 8. Współpraca w zakresie zakupu oraz selekcji zbiorów związanych z informatyką.

§ 19

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Do zakresu zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

 1. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,                       w szczególności przez:
  1. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami  o ochronie danych osobowych w trybie planowym, doraźnym i na wniosek Generalnego Inspektora Danych Osobowych, sporządzanie planów sprawdzeń oraz opracowywanie sprawozdań,
  2. Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz nadzorowanie przestrzegania zasad w niej określonych,
  3. Zapoznawanie pracowników, szczególnie nowo zatrudnionych z przepisami  o ochronie danych osobowych,
  4. Pouczanie i instruowanie osób nieprzestrzegających zasad określonych  w dokumentacji przetwarzania danych o prawidłowym sposobie ich realizacji oraz zawiadamianie administratora danych o fakcie nieprzestrzegania tych zasad.
 2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych. 

Rozdział VI

Ogólne uprawnienia i obowiązki pracowników

§ 20

 1. Każdy pracownik zatrudniony w Bibliotece podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe związane z zajmowanym stanowiskiem, przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy.
 2. Na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym pracownik może być delegowany do pracy w innej komórce organizacyjnej Biblioteki.
 3. Pracownik oddelegowany zachowuje przynależność organizacyjną do macierzystej komórki.

§ 21

 1. Do wykonania określonych czynności poza siedzibą Biblioteki pracownik jest delegowany na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego.
 2. Cel wyjazdu określa przełożony.
 3. Polecenie wyjazdu podpisuje dyrektor.
 4. Z wyjazdu służbowego pracownik składa sprawozdanie.

§ 22

 1. Pracownik wykonuje swoje obowiązki w oparciu o imienny zakres czynności, który znajduje się w teczce osobowej.
 2. W czasie wykonywania pracy pracownik obowiązany jest stosować się do posiadanych uprawnień, wskazówek i poleceń przełożonego oraz przepisów prawa regulujących zagadnienia, którymi się zajmuje.
 3. W miejscu pracy pracownik obowiązany jest do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i zasad porządkowych wynikających z przepisów bhp i p.poż., regulaminu pracy i regulaminu organizacyjnego.

§ 23

Pracownik uprawniony jest do:

 1. Żądania zmiany zakresu czynności na piśmie w przypadku, gdy przydzielone mu czynności dodatkowe weszły do jego stałych obowiązków.
 2. Składania skarg i wniosków do dyrektora we wszystkich sprawach wiążących się ze stosunkiem pracy.

§ 24

Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania drogi służbowej, tj. do zwracania się do bezpośredniego przełożonego, w szczególności w każdym przypadku, gdy sprawa przekracza jego kompetencje, bądź gdy nie ma wystarczających uprawnień do załatwiania danej sprawy. 

Rozdział VII

Ogólny tryb załatwiania spraw - system decyzyjny

§ 25

W Bibliotece obowiązują następujące zasady w zakresie podejmowania decyzji:

 1. Decyzje problemowe podejmuje dyrektor i przekazuje do wykonania pracownikom działów,
 2. Bieżące decyzje, zgodnie z zakresem odpowiedzialności podejmują dyrektor, oraz pracownicy działów i filii,
 3. Szczegółowe decyzje w sprawach kadr, planowania, gospodarki finansowej              i rzeczowej podejmuje dyrektor po konsultacji z głównym księgowym,
 4. W sprawach nagłych, bieżących (w zależności od charakteru) decyzje podejmuje pracownik właściwej komórki organizacyjnej, informując o ich treści dyrektora.

Rozdział VIII

Zasady podpisywania pism i dokumentów

§ 26

 1. Dokumenty finansowe podpisuje dyrektor, główny księgowy lub osoby przez nich upoważnione. Propozycje wydatków finansowych są uzgodnione przez pracowników działów z głównym księgowym lub dyrektorem.
 2. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz Biblioteki podpisuje dyrektor, w razie jego nieobecności główny księgowy lub upoważniona osoba.
 3. Umowy - zlecenia oraz inne umowy podpisuje dyrektor  przy oświadczeniu woli głównego księgowego. 

Rozdział IX

Skargi i wnioski

§ 27

 1. Do rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania Biblioteki - właściwy jest dyrektor.
 2. Dyrektor Biblioteki przyjmuje skargi i wnioski w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. 

Rozdział X

Zakresy czynności

§ 28

Zasady ustalania i dokonywania zmian w zakresach czynności:

 1. Za ustalenie, sporządzenie oraz aktualizację zakresów czynności pracowników odpowiedzialny jest dyrektor biblioteki
 2. Zakresy czynności dla wszystkich stanowisk sporządza się w dwóch egzemplarzach   z przeznaczeniem:
  1. dla pracownika,
  2. do akt osobowych pracownika.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 29

Komórki organizacyjne Biblioteki mogą używać pieczęci podłużnych z pełną nazwą Biblioteki lub dodatkowo z nazwą działu bądź oddziału.

§ 30

Strukturę organizacyjną Biblioteki określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 31

Regulamin podany jest do wiadomości pracowników poprzez udostępnienie w Sekretariacie oraz umieszczenie wersji elektronicznej w Wydruk/Dyrekcja/Dla Pracowników.

§ 32

 1. Zmiany regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego nadania.
 2. Wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor.

§ 33

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 23.06. 2022 r.

 

                                         

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Jezierska

Data wytworzenia:
30 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Jezierska

Data publikacji:
30 mar 2023, godz. 14:27

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Szczyż

Data aktualizacji:
11 sty 2024, godz. 15:26