Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2016
Dyrektora MBP w Choszcznie

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W CHOSZCZNIE

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1


1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich agendach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie.
2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.

 

§ 2


1. Korzystający z usług Biblioteki mogą, za zgodą bibliotekarza, w zakresie własnego użytku osobistego sporządzać kserokopie z udostępnionych materiałów bibliotecznych.
2. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:
1) rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, druków rzadkich i cennych,
2) egzemplarzy w złym stanie zachowania,
3) wydawnictw, których kopiowanie jest niemożliwe ze względów technicznych (np. duży format, oprawa uniemożliwiająca całkowite otwarcie dokumentu).
3. Kopiowanie materiałów bibliotecznych na nośniku papierowym jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Usługa kopiowania wykonywana jest odpłatnie. Wysokość opłat za usługi określona jest w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.
5. Zamówienia na wykonywanie reprodukcji przyjmują pracownicy w godzinach otwarcia placówki, najpóźniej do 30 minut przed jej zamknięciem.

 

§ 3


Każda wpłata dokonana przez Czytelnika jest potwierdzana pokwitowaniem.

 

II. Warunki korzystania ze zbiorów. Ochrona danych osobowych

 

§ 4


1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej obowiązuje centralny zapis Czytelników.
2. Rejestracje czytelników i wypożyczeń prowadzone są w systemie zautomatyzowanym.
3. Po zarejestrowaniu się czytelnicy otrzymują dostęp do indywidualnego internetowego konta, zabezpieczonego hasłem.
4. Konto czytelnicze umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie informacji w katalogu bibliotecznym, zamawianie oraz przedłużanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych oraz sprawdzanie listy wypożyczonych przez siebie książek.
5. Zarejestrowanie materiałów bibliotecznych na koncie czytelnika w systemie komputerowym stanowi dowód ich wypożyczenia.

 

§ 5


1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie karty bibliotecznej.
2. Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich agendach Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie Choszczna.

 

§ 6


1. Kartę biblioteczną mogą otrzymać:
1) osoby dorosłe na podstawie aktualnego dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
2) dzieci do ukończenia szkoły podstawowej na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego; przy zapisie do biblioteki obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest konieczna,
3) młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej na podstawie posiadanego dokumentu tożsamości; przy zapisie do biblioteki obecność rodzica lub opiekuna prawnego nie jest konieczna,
4) cudzoziemcy na podstawie posiadanego paszportu lub dowodu osobistego.
2. Czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem i podpisać zobowiązanie do przestrzegania jego zasad.

 

§ 7


1. Czytelnik obligatoryjnie podpisuje zobowiązanie, jako potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych osobowych i adresowych.
2. Wzór zobowiązania/karty zapisu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na uznanie ewentualnych roszczeń prawnych Biblioteki za niezwrócone materiały biblioteczne.
4. Czytelnik ma obowiązek, w możliwie najkrótszym terminie, informować Bibliotekę o zmianach dotyczących swoich danych osobowych, a zwłaszcza o zmianie nazwiska i danych adresowych.
W przypadku stwierdzenia niezgodności danych lub usiłowania wprowadzenia Biblioteki w błąd będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Karnego.
5. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz aktualizacji w ramach internetowej obsługi konta.
6. Dane osobowe Czytelników gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych, określonych w Ustawie o Bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 8


1. Podanie danych osobowych i adresowych określonych w karcie zapisu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania w bibliotece i wydania karty bibliotecznej.
2. Podanie numeru PESEL lub jego odpowiednika w przypadku cudzoziemców jest warunkiem koniecznym zarejestrowania Czytelnika i wydania karty bibliotecznej.
3. Dane zbieranie są w celu umożliwienia rejestracji wypożyczeń, kontaktowania się z czytelnikami w sprawach dotyczących korzystania ze zbiorów oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
4. Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.

§ 9


1. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu karty czytelnika.
2. MBP nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.
3. Zagubienie karty czytelnika należy niezwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie bibliotekarzowi w dowolnej placówce Biblioteki, który zablokuje konto. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty.
4. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.
5. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej pobierana jest opłata. Wysokość opłaty określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 10


Osoby nie posiadające karty bibliotecznej mają prawo korzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu w Czytelniach.

 

§ 11


Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów MBP, służy pomocą w doborze literatury i korzystaniu z komputerowego katalogu bibliotecznego

 


III. Odpowiedzialność za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych

 

§ 12


1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zabezpieczenia ich przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i zabrudzeniem oraz zniszczeniem.
2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi dostrzeżone uszkodzenia, gdyż ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieujawnione uszkodzenia, a stwierdzone przy ich zwrocie.

 

§ 13


1. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych.
2. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:
1) odkupić identyczne lub inne wskazane materiały,
2) zapłacić kwotę odszkodowania, którego wysokość ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej przedmiotowego egzemplarza,
3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik jest zobowiązany odkupić brakujący tom, lub gdy nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, zapłacić równowartość całości dzieła.

§ 14


Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów i uiszczenia opłat bez wezwania MBP.

 

§ 15


1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, ich zagubienie lub zniszczenie, koszt upomnienia (pocztowego, telefonicznego) wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną. Wysokość opłaty określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 


IV. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych w Wypożyczalni, Oddziale dla Dzieci i Filiach

 

§ 16


1. Czytelnicy mają wolny dostęp do całości lub wyznaczonej części zbiorów zgromadzonych w Wypożyczalni, Oddziale dla Dzieci i Filiach w terenie.
2. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu rejestracji wypożyczenia.

§ 17


1. W MBP prowadzony jest system zamówień (rezerwacji) materiałów bibliotecznych dostępnych oraz aktualnie wypożyczonych. Czytelnik dokonuje zamówienia samodzielnie korzystając z własnego konta internetowego.
2. Wypożyczający może zamówić do 5 pozycji znajdujących się aktualnie w zbiorach.
3. Zarezerwowane książki czekają na odbiór przez 5 dni od otrzymania powiadomienia elektronicznego.
4. Zamówienia na ten sam tytuł realizowane są w kolejności ich złożenia.

 

§ 18


1. Jednorazowo w jednej placówce MBP można wypożyczyć do 5 materiałów bibliotecznych.
2. W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku oddziałów MBP czytelnik może wypożyczyć maksymalnie do 15 pozycji.

 

§ 19


1. Czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne na okres 1 miesiąca – z możliwością przedłużenia terminu zwrotu książki.
2. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz i wynosi do 30 dni.
3. Prośba o przedłużenie może być zgłoszona osobiście, przez Internet lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki.
4. Nie ma możliwości przedłużenia terminu zwrotu w przypadku:
1) książki zamówionej przez innego Czytelnika,
2) nieuregulowania kar za przetrzymanie.

 

§ 20


1. Czytelnik ma obowiązek pamiętania o terminach zwrotu wypożyczeń.
2. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje:
1) upomnienie pisemne lub telefoniczne,
2) naliczenie kary pieniężnej (za przetrzymywanie zbiorów ponad termin określony w zasadach danej agendy, pobiera się opłaty w wysokości 0,20 zł od egzemplarza za każdy rozpoczynający się
dzień po terminie zwrotu, opłata za nieterminowy zwrot musi być regulowana na bieżąco),
3) przekazanie sprawy dochodzenia praw majątkowych do wypożyczonych zbiorów podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność z zakresu windykacji należności,
4) skierowanie sprawy na drogę sądową,
5) umieszczenie danych w Krajowym Rejestrze Długów.
3. Przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów z jednej placówki poza wyznaczone terminy lub nie wpłacenie kar za zniszczone lub zagubione zbiory powoduje zablokowanie wypożyczeń we wszystkich agendach Biblioteki.
W przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w pkt. 3 Biblioteka może skierować sprawę do postępowania windykacyjnego.

 

 

V. Zasady udostępniania zbiorów w Czytelniach

 

§ 21


1. Czytelnik korzystający z Czytelni zobowiązany jest przekazać bibliotekarzowi kartę biblioteczną lub dokument stwierdzający tożsamość.
2. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca bibliotekarzowi materiały, a po sprawdzeniu ich kompletności i stanu bibliotekarz zwraca czytelnikowi jego kartę biblioteczną lub dokument tożsamości.

 

§ 22


1. W Czytelniach nie ma wolnego dostępu do książek. Książki podaje bibliotekarz. Na zasadzie samoobsługi korzysta się z prasy.
2. Czytelnik po oddaniu książek bibliotekarzowi odbiera kartę czytelnika.

 

§ 23


1. Czytelnia prowadzi wypożyczenia krótkoterminowe – materiały udostępniane prezencyjnie mogą być wypożyczane do domu na krótki termin (noc, weekend, święta) po wypełnieniu rewersu i pozostawieniu karty bibliotecznej pod zastaw – jest to tzw. wypożyczenie „na dokument”. Dyżurny bibliotekarz, wypożyczając książkę, umawia się na określony termin zwrotu.
2. W przypadku cennych zbiorów bibliotekarz może pobrać kaucję. Kaucja stanowi zabezpieczenie w przypadku nie zwrócenia książek w określonym terminie. Warunkiem zwrotu kaucji jest zwrot wypożyczonych książek.
Kaucja ulega całkowitemu przepadkowi po upływie 6 miesięcy od daty wysłania upomnienia i braku zwrotu książek. Po upływie tego okresu, w sytuacji, kiedy czytelnik nie zwróci książek, następuje przepadek kaucji na rzecz MBP w Choszcznie.
Wysokość opłat reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Decyzję o wypożyczeniu książek do domu podejmuje bibliotekarz.
3. Wypożyczenia krótkoterminowe nie obejmują wydawnictw encyklopedycznych, albumowych, wydawnictw regionalnych i roczników czasopism.
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
5. Wypożyczenie następuje przed zamknięciem Czytelni. Zwrot materiałów tuż po jej otwarciu.

 

§ 24


Wszystkich użytkowników Czytelni obowiązuje zakaz wynoszenia poza obręb Biblioteki jakichkolwiek materiałów bibliotecznych. Wynoszenie ich poza Czytelnię wymaga zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi.

 

§ 25


Czytelnia umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu (Wi-Fi). Czytelnik może korzystać z własnego sprzętu elektronicznego za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza w wyznaczonym miejscu.
Na 15 minut przed zamknięciem Czytelni nie wydaje się książek i innych materiałów bibliotecznych.

 

VI. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

§ 26


1. Materiały biblioteczne, których MBP nie posiada mogą zostać sprowadzone czytelnikom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych drogą tradycyjną bądź za pośrednictwem bezpłatnej wypożyczalni cyfrowej ACADEMICA
2. Obsługę wypożyczeń prowadzi Czytelnia. Zamówienie należy złożyć osobiście.

 

§ 27


1. Materiały biblioteczne sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni.
2. Jednorazowo można zamówić do 3 pozycji.

 

§ 28


Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy materiały biblioteczne uzyskane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych uiszcza odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

 

§29


Czytelnik pokrywa koszt przesyłki pocztowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu

 


VII. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnyc

 

§ 30


Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.

 

§ 31


Prawo do korzystania z komputerów i Internetu mają wszyscy czytelnicy, posiadający aktualną kartę biblioteczną.

 

§ 32


1. Podstawą do korzystania z usług internetowych jest pozostawienie przez użytkownika karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza. Po zakończeniu sesji dokument zostaje zwrócony użytkownikowi.
2. Każdorazowe udostępnienie komputera i Internetu Czytelnik odnotowuje w rejestrze i potwierdza podpisem.
3. Indywidualna sesja wyszukiwawcza trwa do 60 minut dziennie, z możliwością przedłużenia za zgodą Bibliotekarza o kolejne 30 minut, jeżeli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp.
4. Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
5. Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi komputera i korzystania z przeglądarki internetowej.

 

§ 33


Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.

 

§ 34


Wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia w pracy komputera należy niezwłocznie zgłosić bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.

 

§ 35


Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.

 

§ 36


1. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego.
2. Zabrania się:
1) wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,
2) instalowania programów bez zgody bibliotekarza,
3) otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
4) wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie,
5) wykorzystywania Internetu udostępnianego w bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem (np. działań naruszających ustawę o prawach autorskich),
6) działania na szkodę innych użytkowników lub operatorów sieci z komputerów znajdujących się w bibliotece,
7) samodzielnej konfiguracji stacji roboczych i kasowania danych,
8) korzystania z telefonów komórkowych,
9) jedzenia i spożywania napojów przy stanowiskach komputerowych.
3. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki.
4. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

 

§ 37


1. Bibliotekarz ma prawo monitorowania czynności użytkownika podczas pracy przy komputerze jeżeli uzna, że użytkownik nie przestrzega zasad.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad korzystania z Internetu i multimediów przez użytkownika bibliotekarz ma prawo przerwać jego pracę i pozbawić go możliwości korzystania ze stanowiska komputerowego.
3. Decyzje w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

 

§ 38


Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez własne słuchawki.

 

§ 39


Pracę na bibliotecznych stanowiskach komputerowych należy zakończyć na 10 minut przed zamknięciem placówki.

 

Po zakończeniu pracy przy komputerze czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu komputerowego w konfiguracji zastanej, w tym do usunięcia zapisanych przez siebie danych oraz odnotowania w rejestrze godziny wyjścia.

 

VIII. Zasady korzystania z oferty kulturalno-edukacyjnej Biblioteki

 

§ 40


1. Podczas zajęć realizowanych w ramach oferty kulturalnej uczestnicy podporządkowani są prowadzącym zajęcia oraz pracownikom Biblioteki,
2. W zajęciach, w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wiek dziecka nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w zajęciach).
3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie Biblioteki wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Pod opieką bibliotekarza dziecko pozostaje tylko w czasie zajęć zorganizowanych dla tej grupy dzieci.
4. Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka.
5. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo do odwołania zajęć.
6. Oferta zajęć jest dostępna na stronie Biblioteki oraz w każdej placówce.
7. W trakcie trwania imprez kulturalnych i edukacyjnych wykonywana jest dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestników biorących w nich udział. Udział w spotkaniach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osób biorących w nich udział do promocji wydarzenia oraz Biblioteki.

 

 

IX. Przepisy porządkowe

 

§ 41


Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz:
– palenia tytoniu,
– spożywania alkoholu,
– używania środków odurzających,
– spożywania posiłków,
– wprowadzania rowerów
– wprowadzania zwierząt (zakaz ten nie dotyczy psów przewodników).

 

§ 42


1. W agendach Biblioteki obowiązuje cisza, zabrania się prowadzenia głośnych rozmów.
2. Telefony komórkowe wnoszone do Czytelni powinny być wyciszone.

 

§ 43


Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez czytelników na terenie Biblioteki.

 

X. Postanowienia końcowe 

 

§ 44


1. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika niestosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania.
Bibliotekarz ma prawo poprosić o opuszczenie Biblioteki osoby:
1) zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
2) używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
3) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
4) które korzystają z Biblioteki w celach innych niż przewidzianych w działalności Biblioteki,
5) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników,
6) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy (przez uciążliwość rozumiane są zachowania i postawy trudne do zniesienia, dokuczliwe dla czytelników i pracowników biblioteki).
2. Czytelnik niestosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie.

 

§ 45


Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora MBP.

 

§ 46


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie

Anna Lewicka

 

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik Nr 1

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik Nr 1 (PDF, 578.71Kb) 2024-02-27 09:05:16 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
CENNIK USŁUG (PDF, 406.49Kb) 2023-03-31 12:53:16 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Jezierska

Data wytworzenia:
30 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Katarzyna Jezierska

Data publikacji:
30 mar 2023, godz. 14:30

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Szczyż

Data aktualizacji:
27 lut 2024, godz. 09:05